27 juli 2023 Huishoudelijk Reglement Probusclub Delft 1
Voorwoord:

De reden voor het opmaken van een ‘nieuw’ huishoudelijk reglement is dat op twee maart tweeduizend drieëntwintig (02 -03-2023) de Statuten van Probusclub Delft 1 zijn vastgesteld. Daarin staat dat onze vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid in een notariële akte is omgevormd naar een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. (AWB / 126805.01.)

De Akte is ondertekend door Helena Maria Bemelman  (Len Duijmaer van Twist, voorzitter) en Maria Zeeman (Mies Zeeman, secretaris). Wij zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 83509038. Bovendien zijn  we geregistreerd in het UBO-register (‘ultimate beneficial owner’). In het UBO-register staat wie de eigenaar is van een organisatie, of wie zeggenschap of een belang heeft. De Kamer van Koophandel beheert het UBO-register. Op de website van de Stichting Probus Nederland (https://probus-nederland.nl/) kunt u meer informatie vinden over Probus, bijvoorbeeld onder “Service”“Probus Nederland”.

In dit voorliggend reglement is voor zover nodig de nadere uitvoering of uitleg van de artikelen in de Akte van oprichting opgenomen. In de statuten staat onder Artikel 9: Er is een huishoudelijk reglement, waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met de statuten. Het wordt vastgesteld of gewijzigd door de ledenvergadering.

In dit Huishoudelijk Reglement zijn een toelichting of uitwerking van de volgende artikelen van de Statuten niet opgenomen.

Artikel 1:   Naam en zetel

Artikel 2:   De doelstelling van onze club

Artikel 4:   Bijzondere leden

Artikel 5:   Geldmiddelen

Artikel 6:   Vergaderingen en verenigingsjaar

Artikel 10: Statutenwijziging

Artikel 11: Ontbinding

Artikel 12: Slotbepaling

Huishoudelijk Reglement Probusclub Delft 1
Betreft uitvoering van de artikelen van de statuten: artikel 3, het lidmaatschap, artikel 7, bestuur en vertegenwoordiging, artikel 8, commissies
 
Artikel 1:     Het lidmaatschap

1.1     Het profiel van een lid

Hij of zij:
–      heeft een goede naam in de gemeenschap
–      is geïnteresseerd in wetenschap, kunst en maatschappelijke ontwikkelingen
–      zet zich in om contact te leggen met de leden van de vereniging en de contacten op
       vriendschappelijke wijze te onderhouden
–      heeft zijn werkzame leven (nagenoeg) voltooid en is ten minste 55 jaar oud
–      woont in de regio Delft en
–      onderschrijft de doelstelling van onze vereniging volgens art. 2. Statuten.

1.2     De lunchbijeenkomsten

De leden worden geacht zo vaak mogelijk de bijeenkomsten van de club bij te wonen. De lunches vinden plaats op donderdagen van 12.00 -14.00 uur in de even weken van het jaar. Vanaf 12.00 uur wordt een drankje geschonken. Deze ‘borrel’ wordt telkens door twee leden aangeboden. De secretaris stelt per kalenderjaar ‘de borrellijst’ op.

De lunch betaalt ieder lid zelf. Indien een lid niet op een bijeenkomst aanwezig kan zijn, dient hij/zij zich af te melden bij de secretaris vóór dinsdagavond 20.00 uur voorafgaande aan de donderdag dat de bijeenkomst plaatsvindt.

Tot 11.00 uur op de dag zelf kan men zich (telefonisch of per e-mail) afmelden bij de secretaris in geval van ziekte of een calamiteit.

Eenmalige introductie van een gast door een lid geschiedt in overleg met het bestuur (uiterlijke aanmelding zie boven).

Indien men zich niet op tijd heeft afgemeld, verzoekt de penningmeester om betaling van de helft van de prijs voor de lunch.

1.3     De voordracht

De leden houden bij toerbeurt een voordracht na de lunch. De secretaris stelt per kalenderjaar een sprekerslijst op. Leden kunnen overleg plegen met de secretaris over hun plaatsing op de lijst. Leden kunnen onderling van datum ruilen, met kennisgeving aan de secretaris. Leden die moeilijkheden hebben met het houden van een voordracht kunnen daarvan worden vrijgesteld.
In zijn eerste voordracht geeft het nieuwe lid een introductie van zichzelf door een beschrijving van het leven dat hij/zij tot dat moment heeft geleid.
Het onderwerp van elke volgende voordracht is door de spreker vrij te kiezen. Godsdienst en politiek zijn als onderwerp aanvaardbaar zolang zij worden gebracht in het kader van bijvoorbeeld de historische ontwikkeling of de maatschappelijke invloed.

Elk lid kan een spreker van buiten aandragen; deze spreker wordt eerst aangemeld bij het bestuur. Daarna wordt de spreker ingevoegd in de sprekerslijst.

1.4     Functies

De leden worden geacht zich in principe beschikbaar te stellen voor het vervullen van functies in het bestuur en in de commissies, rekening houdend met ieders persoonlijke kwaliteiten en omstandigheden.  

1.5     Erelidmaatschap

De leden van de vereniging kunnen een lid, dat door zijn/haar activiteiten in of voor de club of voor de leden op uitzonderlijke wijze uitdrukking heeft gegeven aan de doelstelling van Probusclub Delft 1, na raadpleging van het bestuur (onder geheimhouding) en later van de leden in een vergadering bijeen, benoemen tot erelid. Elk lid kan een voorstel hiertoe aan het bestuur doen. 

1.6    Aantal leden

De vereniging telt minimaal 15 en maximaal 40 leden

1.7  Toelating leden van andere clubs

Het is mogelijk, dat een lid van een Probusclub van buiten Delft door verhuizing naar Delft komt. De Delftse Probusclubs zullen dan in onderling overleg nagaan van welke Delftse Probusclub hij/zij lid kan worden. Dat lid wordt niet onderworpen aan een ballotage.

 
Artikel 2  Het werven van nieuwe leden

2.1     Algemene uitgangspunten:

·         de vereniging streeft naar een optimale diversiteit in achtergronden van de leden

·         een kandidaat lid is bij voorkeur niet ouder dan 72 jaar

·         partners van leden komen niet in aanmerking voor het lidmaatschap van onze vereniging

2.2    Kandidaat lidmaatschap.

Elk lid van onze club kan een vriend of kennis kiezen als kandidaat voor het lidmaatschap. Het lid moet de potentiële kandidaat informeren over de mores van onze vereniging en welke bijdragen van hem of haar worden verwacht (persoonlijk, in een eventuele functie en ook financieel). Het lid moet zelf nagaan of de kandidaat voldoet aan de bepalingen van artikel 1, lid 1.

2.3     Aanmelding kandidaat lid

Als het lid na een één-op-één gesprek met de kandidaat ervan overtuigd is dat de kandidaat een goed lid zal zijn en past in onze vereniging, meldt hij/zij de potentiële kandidaat aan bij de secretaris.

Als het lid en de secretaris het eens zijn (de secretaris kan het bestuur raadplegen), wordt door het lid aan de kandidaat medegedeeld dat zijn kandidatuur is geaccepteerd.

2.4     bekendmaking van de kandidatuur  

Als de kandidaat instemt met zijn kandidatuur, maakt de secretaris de kandidatuur via de e-mail bekend in de Delftse Probusclubs.

Voor de bekendmaking heeft de kandidaat een korte beschrijving van zichzelf opgesteld.  Alle leden van de Delftse Probusclubs kunnen bezwaar indienen tegen de kandidatuur bij het bestuur. Ondersteunt het bestuur een bezwaar, dan wordt dit aan het voordragende lid en aan de aangemelde kandidaat met opgave van de reden medegedeeld.

2.5      kennismaking kandidaat en wederzijdse instemming 

Als er geen bezwaren binnenkomen, wordt de kandidaat uitgenodigd tweemaal een lunch bij te wonen. Na de tweede kennismakingslunch vraagt de voorzitter aan de kandidaat of hij/zij lid wil worden. Als de kandidaat instemt, is hij/zij lid. Dan ontvangt het lid van de secretaris het adres en het wachtwoord van de website van onze vereniging.

Nadat het nieuwe lid zijn/haar introductielezing heeft uitgesproken, ontvangt het lid van de voorzitter het Probus-insigne.

2.6     Privacyreglement

Probusclub Delft 1 heeft een privacyreglement opgesteld. (zie bijlage 1)

2.7    Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Probusclub Delft 1 heeft een toestemmingsformulier opgesteld (zie bijlage 2) . In het toestemmingsformulier staan de NAWTE-gegevens  (naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres).

2.8     Nieuwe leden

Na lezing van het Privacyreglement vult het nieuwe lid het ‘Toestemmingsformulier nieuwe leden’ in, waarin het nieuwe lid aangeeft geen bezwaar te hebben dat zijn of haar NAWTE-gegevens  en een foto worden geplaatst op het beschermde deel van de Website.

Artikel 3 Bestuur: samenstelling, taken en vertegenwoordiging
3.1       Het bestuur bestaat uit vier leden, die door de ledenvergadering worden benoemd. Indien tijdens de stemming over een bepaalde beslissing de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Het bestuur wordt bij de controle van de boeken van de penningmeester bijgestaan door de kascommissie, die bestaat uit twee leden (en een reserve-lid).
3.2       De voorzitter en de vicevoorzitter vervullen ieder hun functie gedurende twee jaar. Als de voorzitter uittreedt, neemt de vicevoorzitter zijn plaats in en treedt een ander lid in als vicevoorzitter. Deze verandering heeft plaats in de oneven jaren.
3.3       De secretaris en de penningmeester worden benoemd voor een termijn van twee jaar. Ieder kan maximaal tweemaal worden herbenoemd. De termijnen van de secretaris beginnen in een even jaar en de termijnen van de penningmeester in een oneven jaar.
3.4       De voorzitter bewaakt de algemene gang van zaken, leidt de bijeenkomsten en representeert de vereniging. Bij afwezigheid neemt een ander bestuurslid deze taak waar.
3.5       De secretaris onderhoudt alle interne en externe contacten, brengt verslag uit van de activiteiten van het afgelopen kalenderjaar aan de ledenvergadering en beheert het (digitaal) archief.
De secretaris stelt de verslagen op van de bestuursvergaderingen.De secretaris stelt de ledenlijst op, met vermelding van een foto en enige persoonlijke gegevens van elk lid (zie Privacyreglement), alsmede de sprekerslijst en de borrellijst voor het lopende jaar.

De secretaris stuurt mededelingen via de e-mail onder BCC aan de leden.

3.6                De penningmeester beheert de kas en doet alle noodzakelijke betalingen. De penningmeester int de contributie voor het lidmaatschap binnen 4 weken na het betalingsverzoek. Na afloop van het kalenderjaar sluit hij de boekhouding af en laat hij de verantwoording controleren door de kascommissie. Naar aanleiding daarvan kan de kascommissie aan de ledenvergadering voorstellen het bestuur te dechargeren voor het financiële beleid.  
3.7        Kascommissie
De ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie. Deze commissie bestaat uit  twee leden die in opeenvolgende jaren aan-/aftreden en een reserve-lid.

3.8       Het bestuur onderhoudt de website www.delft1.probus-nederland.nl

De website geeft de variabele gegevens voor de dagelijkse praktijk rond de bijeenkomsten. Het gedeelte met algemene gegevens over de vereniging is vrij toegankelijk en het gedeelte met gegevens over personen is achter een wachtwoord geplaatst. In de website staan achter LEDEN en het wachtwoord ook de ledenlijst, de sprekerslijst en de borrellijst. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van de website; de secretaris voor de actualiteit.

3.9       Het bestuur houdt bestuursvergaderingen zo vaak als nodig voor de goede voortgang van de club. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.  Eenmaal per jaar neemt het bestuur deel aan de gemeenschappelijke vergadering van de besturen van de Delftse Probusclubs. De organisatie van die bijeenkomst rouleert tussen de clubs.
3.10     De ledenvergadering wordt eenmaal per jaar gehouden, binnen vier maanden van het nieuwe kalenderjaar (tweede helft van april). De leden ontvangen twee weken tevoren de agenda, de notulen van de vorige ledenvergadering, het verslag van de secretaris over het afgelopen kalenderjaar, de financiële verantwoording over het afgelopen kalenderjaar, het voorstel voor de hoogte van de contributie voor het komende jaar en de voorstellen voor wisselingen van de personen in het bestuur en in de commissies.
 
Artikel 4:     De commissies
4.1        Het bestuur heeft een excursiecommissie, een sociale commissie (ook wel lief-en leedcommissie genoemd) en een jaardinercommissie ingesteld. Elke commissie bestaat uit drie leden.
4.2        De excursiecommissie levert voor elke activiteit een begroting in bij de penningmeester, zodat de bijdrage van de leden kan worden bepaald. In elk jaar worden twee excursies georganiseerd: een voorjaars- en een najaarsexcursie.
De leden (en hun partners) worden tenminste vier weken voor de datum van de excursie via een brief (per e-mail) uitgenodigd voor deelname. In deze uitnodiging zijn de uiterste datum van opgave en de kosten voor deelname vermeld. Eén week voor de datum dient het bedrag per deelnemer te zijn overgemaakt aan de penningmeester.
4.3       De leden van de sociale commissie kunnen bij de penningmeester declaraties indienen voor gemaakte kosten.
4.4      De leden van de (jaar-) dinercommissie stellen een programma samen en een begroting op. In het lustrumjaar wordt een lustrumcommissie ingesteld, die ook de taken van de dinercommissie op zich neemt.
 
Artikel 5       Wijziging Huishoudelijk Reglement
Wijziging van dit reglement is slechts mogelijk in een ledenvergadering waarin ten minste twee-derde plus één van het aantal leden aanwezig is. Het voorstel tot wijziging dient ten minste vier weken voor de ledenvergadering te zijn bekend gemaakt. De beslissing hangt af van de twee-derde meerderheid van het aantal stemmen.